Akreditácia

Skúšobňa je akreditovaná Slovenskou národnou akreditačnou službou od roku 1998, v súčasnosti je spôsobilá vykonávať mikrobiologické skúšky požívatín, krmív, vôd, biologického materiálu a sterov, senzorické a fyzikálno-chemické skúšky požívatín, krmív, kŕmnych zmesí a vôd v zmysle osvedčenia o akreditácií. Zoznam skúšok, ktoré sa vzťahujú na akreditovanú činnosť je uvedený v rozsahu akreditácie.

Určení pracovníci skúšobne sú zvlášť oprávnení a spôsobilí vykonávať:

  • mikrobiologické vyšetrovanie vôd, požívatín, sterov a biologického materiálu v zmysle osvedčenia ÚVZ SR
  • fyzikálno-chemické analýzy vôd a potravín v zmysle osvedčenia ÚVZ SR
  • odber vzoriek pitných a odpadových vôd
  • senzorické skúšanie potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov v zmysle osvedčenia ŠVPU v Bratislave
  • pracovať s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami v zmysle osvedčenia RÚVZ v Považskej Bystrici.