Chemicko-fyzikálne oddelenie

Laboratórium chemických analýz požívatín, vôd a krmív
Stanovuje obsahy makrozložiek, mikrozložiek, nutrične hodnotných látok, prídavných látok a chemicko-fyzikálnych chatakteristík vo všetkých typoch potravinárských výrobkov, nápojoch, koreninách, krmivách, pitných, priemyselných, úžitkových vodách, vodách na kúpanie.

Laboratórium špeciálnych analýz
Analyzuje obsahy vybratých ťažkých kovov, organických kontaminantov, aditívnych látok na stopovej koncentračnej úrovni vo vyššie uvedených matriciach.

Laboratórium senzorického hodnotenia
Hodnotí a posudzuje senzorické (organoleptické) vlastnosti požívatín, pitných vôd, vôd na kúpanie, krmív a kŕmnych zmesí.

Skúšky sa vykonávajú na základe žiadosti, či plánu zákazníkov. Výsledkami sa sleduje dodržiavanie a súlad výsledkov s požiadavkami legislatívnych noriem, smerníc, v zmysle výnosov a nariadení ministerstva pôdohospodárstva a zdravotníctva SR, európskeho spoločenstva, či interných smerníc zákazníkov.

Laboratórium chemických analýz požívatín, vôd a krmív vykonáva:

 • stanovenie všetkých foriem dusíka v pitných, úžitkových a odpadových vodách,
 • stanovenie základných makrozložiek ako sú chloridy, vápnik, horčík, sírany, fosfor v pitných, úžitkových, priemyselných a odpadových vodách,
 • stanovenie základných charakteristík pitných, úžitkových, odpadových vôd a vôd na kúpanie ako chemická a biochemická spotreba kyslíka, pH, merná elektrická vodivosť, tvrdosť, absorbancia,
 • stanovenie obsahu celkových, rozpusených a nerozpustených látok, sušených a žíhaných, v pitných, úžitkových, priemyselných a odpadových vodách,
 • stanovenie obsahu mangánu, železa, voľného, viazaného chlóru v pitných vodách a vodách na kúpanie,
 • stanovenie nepolárnych extrahovateľných látok a aniónaktívnych tenzidov v pitných, úžitkových a odpadových vodách,
 • stanovenie základných ukazovateľov kvality a nutričných ukazovateľov ako obsah tukov, sušiny, dusíkatých látok, bielkovín, sacharidov, popola v požívatinách a krmivách,
 • stanovenie obsahu soli, vápnika, uhličitanov, fosforu, dusitanov a dusičnanov vo vybratých požívatinách, koreninách, krmivách a kŕmnych zmesiach,
 • stanovenie charakteristík ako kyslosť, číslo kyslosti, peroxidové číslo, aktivita vody v požívatinách,
 • stanovenie a výpočty charakteristík ako sú čisté svalové bielkoviny, nutričné hodnoty, celkový obsah mäsa v potravinách,
 • stanovenie podielu vlákniny v krmivách a kŕmnych zmesiach,
 • stanovenie obsahu mokrého lepku v mlynských výrobkoch,
 • stanovenie cudzej vody v mrazených a chladených mäsových výrobkoch,
 • stanovenie obsahu hydroxyprolínu a dôkaz tepelného opracovania v mäse a mäsových výrobkoch,
 • stanovenie obsahu metanolu, etanolu v alkoholických nápojoch,

Laboratórium špeciálnych analýz vykonáva:

 • stanovenie obsahu vybratých ťažkých kovov ako kadmium, olovo, nikel, zinok, meď, chróm vo vzorkách pitných, priemyselných, úžitkových, odpadových vôd, požívatín, krmív a kŕmnych zmesí,
 • stanovenie obsahu polychlórovaných bifenylov a polyaromatických uhľovodíkov ako organických kontaminantov vo vybratých typoch potravín a krmív,
 • stanovenie obsahu chinolínovej žltej a dôkaz prítomnosti vybratých syntetických farbív (E102, E104, E110, E120, E122, E123, E127, E131, E133, E151) v potravinách a nápojoch,
 • stanovenie obsahu aditívnych látok, ako umelých sladidiel, konzervačných látok, či kofeínu, v potravinách a nápojoch,
 • stanovenie obsahu vybratých chlórovaných pesticídov, polychlórovaných bifenylov, polyaromatických uhľovodíkov, prchavých organických látok typu BTEX a prchavých chlórovaných uhľovodíkov v pitných, priemyselných, úžitkových, odpadových vodách.
 • stanovenie obsahu nasýtených mastných kyselín v potravinách, tukoch a olejoch

Laboratórium senzorického hodnotenia vykonáva:

 • senzorické posudzovanie kvalitatívnych ukazovateľov ako pach, chuť, zákal, farba v pitných, úžitkových, priemyselných vodách a vodách na kúpanie,
 • senzorické posudzovanie kvalitatívnych ukazovateľov ako vôňa, pach, chuť, farba, konzistencia, tvar a iné v zmysle požiadaviek v potravinách a nápojoch,
 • senzorické posudzovanie kvalitatívnych ukazovateľov ako vôňa, pach, farba, konzistencia, tvar, škodcovia a iné v zmysle požiadaviek v krmivách a kŕmnych zmesiach.