Služby

Skúšobňa VETLAB s.r.o. poskytuje širokú ponuku laboratórnych služieb zaujímavých pre potravinárske výrobné podniky i malé firmy, farmy, chovy, bitúnky, družstvá, krmivárske firmy, iné priemyselné a výrobné podniky, prevádzkovateľov obchodov, reštaurácií, hotelov, skladov, kúpalísk, ako aj pre fyzické osoby v oblastiach ako:

  • chemické a mikrobiologické laboratórne vyšetrenia pitných vôd
  • analýza odpadových, technologických a úžitkových vôd
  • chemické a mikrobiologické laboratórne vyšetrenia potravín, nápojov, polotovarov a krmív
  • senzorické skúšky a hodnotenie kvality požívatín a krmív
  • mikrobiologická kontrola hygieny prostredia a účinnosti dezinfekcie
  • mikrobiologické laboratórne vyšetrenia biologického materiálu
  • skúšky sledovania doby spotreby požívatín
  • odber vzoriek pitných a odpadových vôd
  • poradenská a konzultačná služba v uvedených oblastiach, a zvoz vzoriek

Poskytované služby sú vykonávané ako zväčša akreditované činnosti v zmysle rozsahu akreditácie, prípadne neakreditované skúšky, vychádzajúc zo zavedeného systému kvality v zmysle ISO/IEC 17025.Zavedené sú opatrenia, ktoré vedú k zodpovednému a kvalitnému výkonu všetkých skúšok, podľa aktuálnych skúšobných metód a požiadaviek zákazníka.